Wednesday, 24 February 2016

Quote of the day #0021

Bạn hãy cho cả thế giới này những điều tốt nhất mà bạn đang có thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại được những điều tốt nhất.

Post a Comment