Wednesday, 27 January 2016

Medical Vocabulary Part 1


Gom lại một số từ vựng về Medicine cho dễ nhớ:
 • antibiotic /ˌæn.ti.baɪˈɒt.ɪk/: n, thuốc kháng sinh
 • respiratory /rɪˈspɪr.ə.tər.i/ : n, hô hấp
 • infection/ɪnˈfek.ʃən/: n, nhiễm trùng
 • crucial /ˈkruː.ʃəl/ a, extremedy important or necessary., rất quan trọng
 • prescribe /prɪˈskraɪb/ v, give medicine kê toa, liệt kê
 • prescription /prɪˈskrɪp.ʃən/ n, toa thuốc, list medicine
 • pressurized /ˈpreʃ.ər.aɪzd/ a, điều áp
 • resistance /rɪˈzɪs.təns/ n, sức đề kháng, against something or someone that is attacked you
 • lethal /ˈliː.θəl/ a, gây chết người, able to cause or causing death, extremedy dangerous
 • strain /streɪn/ a, sự căng thẳng, feel nervous or worried about something
 • circulate /ˈsɜː.kjʊ.leɪt/ v, tuần hoàn, lan truyền, go around
 • definitive /dɪˈfɪn.ɪ.tɪv/ a, cuối cùng, hay nhất, chung cuộc, not able to questioned or improved, final, complete or best
 • incredibly /ɪnˈkred.ɪ.bli/ adv, extremedy
 • incredibly useful: vô cùng hữu ích
 • diagnosis /ˌdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪs/ n, chẩn đoán, to recognize and name of character of a disease or a problem, by making an examination.
 • accurate /ˈæk.jʊ.rət/ a, exact, correct without any mistakes.
 • struck off: v, gạch tên, xóa bỏ
 • mainstay: trụ cột, thành phần chính
 • inappropriate /ˌɪn.əˈprəʊ.pri.ət/ a, unsuitable, không thích hợp, không phù hợp
 • affordable /əˈfɔː.də.bəl/ a, giá cả phải chăng, not expensive
 • dependable a, đáng tin cậy
 • curb /kɜːb/ , v, kiềm chế, to control or something limited
 • painkiller /ˈpeɪnˌkɪl.ər/, n, thuốc giảm đau
 • sufferer /ˈsʌf.ər.ər/, n, người bị bệnh
 • flu sufferer : n, người mắc bệnh cúm
 • pain /peɪn/, n, đau nhức
 • aches /eɪk/, mỏi mệt
 • remedy /ˈrem.ə.di/,n biện pháp khắc phục
 • symptom /ˈsɪmp.təm/, n , dấu hiện, triệu chứng
 • anti-flu drug :n, thuốc chống cúm
 • sepsis /ˈsep.sɪs/ n, nhiễm trùng huyết
 • runny nose: n, chảy nước mũi
 • cold - like: cảm lạnh
 • throat : n, cổ họng
 • sneeze :n, hắt hơi
Post a Comment