Saturday, 11 October 2014

Forming The Negative Infinitive

Đây là thể loại phụ định của dạng động từ nguyên mẫu. Nghĩa là thế nào: trong câu, khi bạn dùng sau một động từ là một động từ khác, có hai hình thức là Gerund (V-ing) và Infinitive (Động từ nguyên mẫu). Hoặc dùng động từ nguyên mẫu sau một vài dạng như better, rather, etc. Vậy thì, bài này nhắc đến một việc: nếu dùng phủ định với thể Infinitive thì sẽ như thế nào?

Notes:
To form the negative infinitive, place not before the to- or zero infinitive:
e.g. not to worry:

Ví dụ:
It's hard not to worry about exams.

Examples
I decided not to go to London.
He asked me not to be late.
Elephants ought not to marry mice.
You'd better not smile at the crocodile.
I'd rather not eat meat.
Post a Comment