Sunday, 16 August 2009

translation from vietnamnet_ topic 1

HCM City lacks 600 primary school teachers

600 trường tiểu học ở HCM thiếu giáo viên

VietNamNet Bridge – Primary schools in HCM City are complaining that their schools are overloaded with overly high numbers of first-grade students, while the city’s education and training department has not provided more teachers.

Nguồn việt nam net – các trường tiểu học ở tp hcm đang phản ánh việc các trường này đã quá tải với số lượng học sinh lớp 1 trong khi đó sở giáo dục đào tạo tp đã không tăng thêm giáo viên

Schools overloaded (trường học quá tải)

Primary schools in Tan Binh district have had to halve the number of day-boarding classes (students learn at school both in the morning and afternoon) in order to have enough seats for all 7,000 students, according to Head of Tan Binh Education Sub-department Nguyen Thanh Hai. Every class now has 50 students instead of 35 as required by the Ministry of Education and Training since the number of classrooms is limited.

Trường tiểu học ở quận tân bình đã giảm số của các lớp bán trú (học sinh học ở trường cả sáng lẫn chiều) để cho đủ chỗ ngồi cho 7.000 học sinh. Theo phó phòng giáo dục quận Tân bình ông Nguyễn Thanh Hải, mỗi lớp bây giờ là 50 học sinh thay vì 35 em theo như yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo là số lượng này có giới hạn

The number of students entering first grade this year represents a dramatic increase due to the high number of children born in 2003, the year of the Goat, which has caused big difficulties for all schools nationwide.

Số lượng học sinh lớp 1 nhập học năm nay tăng mạnh do sô lượng trẻ em sinh vào năm 2003 năm con dê là nguyên nhân gây ra khó khăn lớn cho tất cả các trường mẫu giáo

By July 31, 2009, the primary schools in Tan Phu district had accepted 7,500 students into first-grade classes. Ta Tan, Head of the Tan Phu district Education Sub-department, said that every class now has 50 students on average, while the percentage of students learning both in the morning and afternoon has dropped from 26 percent last school year to 17 percent this year.

31/07/09, trườgn tiểu học quận tân phú đã nhận 7500 học sinh vào lớp 1, Tạ tân, phó phòng giáo dục quận Tân Phú cho biết mỗi lớp bây giờ là 50 hs trong đó tỷ pệ phàn trăm hs học cả sáng lẫn chiều đã giảm từ 26% năm ngóai xuống còn 17% năm nay

Tran Huu Vinh, Head of the Binh Tan district Education Sub-department, also said that schools in the district are considering merging classes, as the number of students registering to study at the schools in the district has reached 5,800.

Trần hữu Vinh, phó phòng giáo dục quận bình tân cũng cho biết trường của quận cũng xác định nhập các lớp, số lượng hs đăng ký năm nay đã lên đến 5800 hs

In other districts like Thu Duc and Go Vap, the number of children entering first grade this year is
2,000 more than last year.

Các quận khác như Thủ đức, gò vấp, số lượng hs vào lớp 1 năm nay là 2000 nhiều hơn năm ngoái

Tan said that the day-boarding class cuts will cause big difficulties for students’ parents who do not have time to drop-off and pick-up their children every day.

Ông Tân cho biết cắt bớt các lớp học bán trú sẽ là nguyên nhân lớn cho những phụ huynh không có thời gian để đưa đón con mỗi ngày

Schools still awaiting teachers (các trường vẫn chờ đợi giáo viên)

The higher number of primary school students has led to a lack of teachers.

Sô lượng các trường trung học thiếu sự lãnh đạo của giáo viên

Hai from Tan Binh district said that the district this year has 50 more first-grade classes; therefore, local schools will accept all teachers provided by the city’s education and training department.

Ông Hải từ quận tân bình cho biết năm nay quận có hơn 50 lớp 1, do đó, các trườgn địa phương sẽ chấp nhận tất cả các giáo viên đã được tuyển bởi sở giáo dục và đào tạo

Vinh said Binh Tan needs 120 primary school teachers, Thu Duc 80 and Go Vap 93.

Ông Vinh cho biết Tân Bình cần 120 giáo viên tiểu học, Thủ Đức cần 80 giáo viên và Gò Vấp cần 93 giáo viên

Meanwhile, the HCM City Education and Training Department said that it has only recruited 503 primary school teachers, while it needs more than 1,000. In fact, the number of teachers who actually begin working is always lower than the number of recruited teachers, since many teachers do not show up even after they pass the competition.

Trong khi đó, sở giáo dục và đạo tạo cho biết chỉ mới tuyển được 503 giáo viên tiểu học trong khi chỉ tiêu cần là hơn 1000. như vậy, số lượng giáo viên chính thức bắt đầu làm việc thấp hơn số lượng giáo viên đã được tuyển, từ khi nhiều giáo viên không thể hiện hết khả năng sau khi học vượt qua cuộc xét tuyển

Local education sub-departments anticipate that they will not receive enough teachers from the city’s education and training department, and they are now thinking of recruiting teachers themselves to work under labour contracts signed directly with the schools. Some schools have called for teachers on maternity leave to return to work sooner than planned.

Phòng giáo dục đoán rằng họ sẽ không nhận đủ giáo viên từ sở giáo dục đào tạo và bây giờ họ nghĩ rằng việc sẽ tuyển giáo viên làm việc theo hợp đồng với trường. một số trường gọi nhữgn giáo viên đã nghỉ sản sớm trở lại làm việc trước thời hạn

Ta Tan said that his district has accepted 18 teachers who have transferred from other districts, while the city’s education and training department has not sent anyone to the district. Meanwhile, Vinh said that he is not sure how many teachers introduced by the city’s education and training department will accept working in the district.

Ông Ta Tan cho biết quận của ông đã chấp nhận 18 giáo viên người đã xin chuyển công tác từ các quận khác trong khi sở giáo dục và đào tạo không đưa những chỉ tiêu này xuống quận. trong khi đó, ong Vinh cho biết ông không dám chắc có bao nhiêu giáo viên được thông báo là được chấp nhận làm việc trong quận

Van Cong Sang, Head of the Personnel Department under the HCM City Education and Training Department, said that the city has recruited 3,400 teachers in total recently. However, the number is still lower than the demand and the city is still lacking 600 primary school teachers. Therefore, the city is planning to recruit more teachers in the second stage.

Ông Văn công Bằng, trưởng phòng quản lý nguồn nhân lực thuộc sở giáo dục và đào tạo cho biết gần đây tp đã tuyển được 3400 giáo viên. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp so với yêu cầu và tp vẫn giáo viên cho 600 trường tiểu học. do đó , tp dang có kế hoạch là sẽ tuyển thêm nhiều giáo viên cho giai đoạn 2

He said that as the teacher shortage has become serious, the city’s education and training department will recruit teachers who are temporary residents (who do not have ho khau, or permanent residence registration) and teachers from other provinces as well.

Ông cho biết sự thiếu hụt giáo viên đã trở nên phổ biến, sở giáo dục tp se tuyển thêm giáo viên tạm thời (người không có họ khẩu hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn) và những giáo viên từ các tỉnh khác.

Vocabulary:
- overload (n): quá tải
- grade (n) : cấp
- halve (v): chia đôi, giảm nửa
- goat (n): con dê
- anticipate (v): đoán trước, tính trước
- competition (n); cuộc thi đấu, cuộc tranh đua
- shortage (n): sự thiếu hụt
- temporary (a): tạm thời
Post a Comment