Road to IELTS

Trang này tập hợp phương pháp, tài liệu và tiến trình luyện IELTS của tôi. Có 4 nội dung chính cần luyện: Speaking, Writing, Listening and Reading. Nếu các bạn quan tâm có thể truy cập vào từng liên kết để xem nội dung của từng phần. Bảng bên dưới ghi lại lịch sử luyện IELTS của tôi.

Date Skill Content Note
2014/10/19 Writing - Viết lại essay về chủ đề advertising - Viết 1 lần
2015/07/12 Writing - Viết lại essay về chủ đề advertising - Viết 1 lần
2015/07/12 Speaking - Nghe các bài speaking mẫu với band 9, 8
Band 9: Anuradha, Band 8: Khrush,
- Nghe 1 lần
2015/08/08 Writing - Expressions of Advantages- Viết 1 lần
2016/03/09 Writing - Online news and paper-based news
- Academic study and vocational training
- Viết 1 lần
2016/03/13 Writing - Young people vs important positions in the government
(Dạng discuss both views/sides)
- Viết 1 lần
2016/06/06 Writing - Studying at university or college or get the job straight after school
Too many students go to university
(Dạng discuss both views/sides)
- Many people believe that international tourism is a bad thing for their country
- Viết 1 lần

No comments :