IELTS General Writing Task 1

Một số nội dung cần lưu ý khi viết thư:
IELTS Letter Writing - Useful Words & Expressions
Có 3 kiểu thư từ: formal, semi-formal và informal.
Trang này tập hợp một số bài luận của IELTS General Writing Task 1. Danh sách bài luận được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái nhằm mục đích tiện theo dõi.
Emailing to the bank's head office
Accommodation Officer at the college
Insurance
Rented Apartment But Cannot Move Into Because Of Your Problem

No comments :