Sunday, 14 October 2018

Quote of the day #115

Be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best.
Hãy kiên trì. Đôi khi bạn phải trải qua hết điều tồi tệ nhất để đạt được điều tốt đẹp nhất.

Post a Comment