Sunday, 3 December 2017

Quote of the day #113

End is not the end, in fact E.N.D is "Effort Never Dies" and if you get NO in an answer, then remember NO is "Next Opportunities". Always be positive.
Kết thúc không có nghĩa là hết, thực tế nó là E.N.D nghĩa là "Nỗ lực không bao giờ hết" and nếu bạn nhận câu trả lời là NO, thì hãy nhớ NO là những cơ hội kế tiếp. Hãy luôn tích cực!

Lời bình: Tôi thích cách cắt nghĩa của từ END này. Hãy suy nghĩ và sống tích cực lên nhé mọi người.
Post a Comment