Sunday, 24 December 2017

Quote of the day #0114

It takes a huge effort to free yourself from memory.
Cần một nỗ lực vượt bậc để có thể giúp bạn tự do với những kí ức.
Paolo Coelho
https://tungnvn.tumblr.com/post/168872548096
Post a Comment