Sunday, 26 November 2017

Quote of the day #0112


There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. - Colin Powell.
Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại.

Lời bình: Tôi vẫn thường hay khuyên những bạn trẻ hay các đứa em hãy chăm chỉ làm tốt và hơn mong đợi công việc của mình, có ngày chúng ta sẽ hái quả ngọt.
Post a Comment