Sunday, 26 November 2017

Quote of the day #0111


Winners are not people who never fail but people who never quit.
Người chiến thắng không phải là người không bao giờ thất bại mà người không bao giờ bỏ cuộc.

Lời bình: Chiến thắng với chính bản thân mình được xem là một thành công lớn, mà có như vậy bạn mới làm nên những chiến thắng to hơn.
Post a Comment