Wednesday, 4 October 2017

lead up to something


Meaning

 • to happen, say, or do in preparation for something: dẫn đến, diễn ra, dẫn dắt, hướng đến, hoạt động hướng tới...
 • immediately precede, predate
 • If a period of time or series of events leads up to an event or activity, it happens until that event or activity begins (ref. Cambridge Dictionary)

Example

 • The pilot had no recollection of the events leading up to the crash.
  Các phi cơ đã không hồi tưởng lại vụ việc dẫn đến việc rơi máy bay.
 • The negotiations leading up to the contract were very touch.
  Những thỏa thuận trước khi đưa đến việc ký hợp đồng là rất quan trọng.
 • In the weeks leading up to the graduation I did very little.
  Trong những tuần trước buổi lễ tốt nghiệp, tôi làm việc rất ít.
 • In the three games leading up to the Sugar Bowl, his team yielded 35, 35, and 42 points.
  Trong 3 trận đấu hướng đến giải Sugar Bowl, đội của anh ấy đã có 35, 35 và 42 điểm.
 • I thought you were leading up to a question at the end of that.
  Tôi nghĩ là bạn nên dẫn dắt câu hỏi cuối cùng khi kết thúc.
 • Dee, from Launceston, wanted to know what would happen to EU laws covering protected species such as bats in the event of Britain leaving the EU. The answer is that they would remain in place, initially at least. After the Leave vote, the government will probably review all EU-derived laws in the two years leading up to the official exit date to see which ones to keep or scrap. (From http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-32810887)
  Dee, đến từ Launceston, muốn biết rằng điều gì sẽ xảy ra với luật của EU đối với việc bảo vệ con người chẳng hạn như cú đánh bất ngờ trong sự kiện Britain rời khỏi EU. Câu trả lời là họ vẫn giữ nguyên ít nhất là như ban đầu. Sau khi bỏ phiếu rời khỏi, chính phủ có lẽ sẽ xem xét lại tất cả các luật lệ từ EU trong 2 năm tới trước ngày công bố chính thức rời khỏi để xem xét những ai có thể được giữ lại hoặc rời khỏi.
 • Tickets will also be available online at www.lintonfireworks.co.uk in the three weeks leading up to the event.
  Vé sẽ được bán online at trang web www.lintonfireworks.co.uk trong 3 tuần trước khi diễn ra sự kiện.
Post a Comment