Friday, 18 August 2017

Spill the beans

Bạn có muốn giữ bí mật khi mọi người muốn biết cái bí mật của bạn không? Chúng ta thường có những bí mật và thường chỉ muốn chia sẻ cho những người mà mình thích và luôn dặn hờ "ê đến đây nói nhỏ nghe nè..." hay " bí mật nghen, chỉ mình mày biết thôi đó, đừng có nói cho ai biết nghen...", Thành ngữ spill the beans có nghĩa đó đó các bạn ạ.


Meaning


  • to tell people secret information
  • to let secret information become known
  • to give away a secret or a surprise
  • to let out a secret

Example

  1. My husband was afraid to spill the beans about the cost of his purchases
  2. So who spilled the beans about her affair with David?
  3. You spent one hour in the boss's office. Is he going to give a pay rise? Come on, spill the beans!Post a Comment