Tuesday, 29 August 2017

Quote of the day #0110


We don't see things as they are; we see things as we are.
Chúng ta không thấy những thứ mà chúng có mà chúng ta chỉ thấy những thứ mà ta đang có.
 
Chúng ta thường chỉ thấy những thứ vật chất hiện hữu mà ta thấy trước mắt, điều này thì quá dễ dàng rồi, vấn đề là làm thế nào để thấy được những giá trị tiềm năng ẩn chứa bên trong của nó???
Post a Comment