Thursday, 24 August 2017

Quote of the day #0109

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.
Sự vinh quang của chúng ta không phải là không bao giờ chìm xuống nhưng nó sẽ trỗi dậy mỗi khi ta vấp ngã.
Post a Comment