Friday, 18 August 2017

Quote of the day #0107


Don't cry because it's over, smiled because it happened
Đừng khóc vì những việc đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra

Post a Comment