Friday, 4 August 2017

Quote of the day #0106


No one make you feel inferior without your consent
Không ai làm bạn cảm thấy kém cỏi nếu không có sự cho phép của bạn


Post a Comment