Friday, 18 August 2017

Full of beans

Meaning

 • to be very energetic
 • to be nonsensical
 • lively, in high spirits
 • full of prunes
 • full of energy and enthusiasm

  Cụm từ trên muốn diễn tả một ai đó tràn đầy năng lượng, yêu đời để chỉ một con người tràn đầy nhựa sống hay còn gọi là "sung"

Example

 1. I'm not very lively in the mornings, but my husband is always full of beans as soon as he wakes up! Tôi không linh hoạt cho lắm vào mỗi buổi sáng nhưng mà chồng tôi thì luôn luôn tràn đầy năng lượng ngay khi thức dậy.
 2. Whenever my daughter is full of beans, I have her run around and play in our backyard. Bất cứ khi nào con gái tôi đầy năng lượng, tôi thả cho nó chạy chơi xung quanh sau vườn.
 3. His explanation is totally full of beans and doesn't answer the question at all. Sự giải thích của cô ấy quá đầy nhiệt huyết và không có gì để hỏi.
 4. The children was full of beans today, looking forward to their field trip. This expression has no valid explanation. Hôm nay bọn trẻ trông rất năng động, tràn năng lượng, chúng đang theo một buổi dã ngoại. Không cần một lời giải thích


Post a Comment