Wednesday, 3 May 2017

stiff upper lip


Meaning

not show feeling when someone upset: kiên cường, kiên định, không nao núng, không lay chuyển được, dũng cảm lên, đừng nản chí

Example

  1. He was taught to keep a stiff upper lip whatever happens.
  2. He tried to keep a stiff lip while watching Titanic because he didn't want to cry in font of his friends.
Post a Comment