Friday, 14 April 2017

Quote of the day #0099


Life isn't about finding yourself. It's about creating yourself.
Cuộc đời này không phải tìm kiếm chính bạn. Mà nó gần như tạo ra chính bạn.

Lời bình:

Sống trên đời này, bạn không phải đi tìm kiếm những thứ gì đó để xem lại bản thân mình là ai. Được sinh ra trên đời này là chính bạn rồi. Vì thế không ai tạo dựng hình ảnh của bạn bằng chính bản thân mình. Vì vậy, bạn có tốt hay xấu, giỏi hay dở, thành đạt hay thất bại đều do chính bạn tạo ra.


No comments :