Saturday, 15 April 2017

No matter versus Whether... or...

Để diễn đạt ý:
Dù cho bạn làm thế này hay thế kia, mọi thao tác đều được ghi hình để đối chiếu về sau.

Whether... or...

Ví dụ:
 1. Whether you're applying for an administrative assistant position or that of senior engineer, every candidate is screened by their potential boss, potential colleagues, a hiring committee, and finally Google CEO Larry Page.
  Dù bạn đang ứng tuyển một vị trí trợ lý hoặc kĩ sư cao cấp, mọi ứng viên đều được ghi hình bởi sếp tương lai, đồng nghiệp tiềm năng, hội đồng tuyển dụng và cuối cùng là TGĐ Google ông Larry Page.
 2. Whether you’re a learner, an experienced driver or a driving instructor, this book is packed full of advice that will help you stay safe on our roads.
  Cho dù bạn là người mới học lái xe, một lái xe có kinh nghiệm hoặc một người dạy lái xe, cuốn sách này được bao gồm đầy đủ lời khuyên mà sẽ giúp bạn giữ an toàn trên đường.

Lưu ý:

whether [or not] đặt phia sau một câu là một cấu trúc khác. Thường trong trường hợp này, nó được hiểu là: liệu rằng. Example:
At the moment, she wasn't sure whether she found all his concern touching or insulting.
Ngay lúc này, cô ta không chắc rằng liệu cô đã tìm tất cả những liên quan của anh ấy.

No matter how/what/when/where/who

No matter + who / what / where / when / how + (adj, adv) + S + V, main clause: dù có... đi chăng nữa... thì...
No matter how: dù thế nào đi nữa
No matter what: dù gì đi nữa
No matter where: dù ở đâu đi nữa
No matter when: dù lúc nào đi nữa
No matter who: dù là ai đi nữa
Examples
 • No matter how carefully you drive, you shouldn’t drink alcohol (cho dù bạn lái xe cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được uống rượu)
 • Don't trust her,no matter what she says : đừng tin cô ta cho dù cô ta nói gì
 • No matter where you go, I will find you : cho dù em có đi đến đâu, thì anh cũng sẽ tìm em
 • No matter when he comes, we have to make sure everything is fine : dù anh ta đến lúc nào thì chúng tôi cũng phải bảo đảm rằng mọi thứ đều
 • No matter who he is, he is not allowed to enter this area : dù cậu là ai thì cũng không được phép vào khu vực này
Post a Comment