Tuesday, 31 January 2017

Quote of the day #0097


Forgive others, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.
Hãy tha thứ cho người khác bởi vì họ không xứng đáng được tha thứ mà bởi vì bạn xứng đáng được hưởng hòa bình.
Post a Comment