Monday, 30 January 2017

Quote of the day #0095


There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure
Chỉ có một điều làm cho giấc mơ không đạt được đó là nỗi sợ hãi thất bại
Post a Comment