Monday, 23 January 2017

Quote of the day #0094


People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing, that's why we recommend it daily.
Người ta thường nói động lực thì không được kéo dài. Vâng, cũng giống như là đang tắm, đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên có nó hằng ngày.


Post a Comment