Wednesday, 18 January 2017

Quote of the day #0093


When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.
Khi chúng ta không còn có thể thay đổi một tình huống thì chúng ta đã có thử thách để thay đổi chính mình.  
Post a Comment