Wednesday, 18 January 2017

Quote of the day #0092


There is no elevator to success. You have to take the stairs.
Không có thang máy để đi đến thành công mà bạn phải đi từng bước bậc thang
Post a Comment