Thursday, 12 January 2017

Quote of the day #0090


In the end, we only regret the chances we didn't take.
Cuối cùng, chỉ có ta là hối tiếc cơ hội mà mình không nắm bắt được nó.
Post a Comment