Tuesday, 10 January 2017

Quote of the day #0087


Over thinking only kills your happiness. Don't do it.
Những suy nghĩ trong đầu bạn chỉ có giết chết đi hạnh phúc của bạn. Đừng làm điều đó.


Post a Comment