Monday, 9 January 2017

Quote of the day #0085


There are some things that money just can't buy. Likes manners, morals and intelligence.
Có những thứ mà tiền không thể mua được, như là cách hành xử, đạo đức và trí tuệ.

Post a Comment