Saturday, 17 December 2016

Quote of the day #0083

It never too late to be what you might have been.
Không bao giờ là quá trễ để có những gì mà bạn có thể có được.
Post a Comment