Thursday, 15 December 2016

Quote of the day #0080


What we fear doing most is usually what we must need to do.
Những gì mà làm chúng ta sợ hãi nhất thường hầu hết là những việc mà chúng ta cần phải làm nhất.


Post a Comment