Monday, 12 December 2016

Quote of the day #0078


When you stop chasing the wrong things you give the right things a chance to catch you.
Khi bạn ngừng theo đuổi những thứ sai lầm nghĩa là bạn đã tạo cho những điều đúng đắn một cơ hội để đuổi kịp theo bạn.


Post a Comment