Monday, 12 December 2016

Quote of the day #0077


The pessimist complains about the wind.The optimist expects it to change.The realist adjusts the sails.
Những người bi quan thường phàn nàn, đổ thừa tại vì cơn gió. Những người lạc quan thì hy vọng vào nó để thay đổi. Những người thực tế thì dựa vào nó để lèo lái con thuyền.


Post a Comment