Tuesday, 6 December 2016

Quote of the day #0076


Forget what hurt you but never forget what it taught you
Hãy quên đi những gì làm bạn đau đớn nhưng đừng bao giờ quên những đau đớn đã dạy bạn.Post a Comment