Monday, 5 December 2016

Quote of the day #0074

All problems become smaller if you don't dodge them but confront them.
Tất cả mọi vấn đề sẽ trở nên nhỏ bé hơn nếu như bạn đừng né tránh nó mà phải đối mặt với nó.

Post a Comment