Friday, 2 December 2016

Quote of the day #0073

If you really want to do something, you will find a way; if you don't, you will find an excuse.
Nếu bạn thật sự muốn làm điều gì đó thì bạn sẽ tìm thấy cách làm, còn một khi bạn đã không muốn thì bạn sẽ tìm thấy cái cớ để khước từ nó.


Post a Comment