Thursday, 1 December 2016

Quote of the day #0071

Don't be afraid your life will end; be afraid that it will never begin.
Đừng lo sợ rằng cuộc sống của bạn sẽ kết thúc, mà hãy sợ rằng nó chưa bao giờ được bắt đầu.


Post a Comment