Thursday, 1 December 2016

Quote of the day #0069

Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything.
Sự khát khao là điểm khởi đầu của mọi thành công, không phải là một hy vọng, không phải là một điều ước, nhưng sự nhiệt tình đam mê nồng cháy sẽ vượt qua tất cả.

Post a Comment