Wednesday, 30 November 2016

Quote of the day #0066

Wake up and face life's challenges head on. Else, life will become quite a challenges.
Hãy thức tỉnh và đối mặt với những thách thức của cuộc sống phía trước. Nếu không cuộc sống này sẽ trở nên khá là thách thức cho bạn.

Post a Comment