Wednesday, 2 November 2016

Quote of the day #0064

No matter what you're going through, there's a light at the end of the tunnel and it may seem hard to get to it but you can do it and just keep working towards it and you'll find the positive side of things.
Không có vấn đề gì với những chuyện mà bạn đang trải qua, chỉ có ánh sáng ở cuối con đường hầm và điều đó có thể khó để vượt qua nhưng bạn có thể làm được điều đó và chỉ tiếp tục đi về phía nó. Và bạn sẽ thấy những điều tốt đẹp.

Post a Comment