Sunday, 25 September 2016

Quote of the day #0062


Before you assume, learn the facts. Before you judge, understand why. Before you hurt someone, feel. Before you speak, think.
Trước khi giả sử một điều gì, hãy quan sát tìm hiểu sự việc.Trước khi phán xét, hãy hiểu tại sao.Trước khi gây tổn thương đến ai đó, hãy cảm nhận và đặt mình vào vị trí của họ.Trước khi nói, hãy suy nghĩ.
Image courtesy of Power of Positivity

Post a Comment