Saturday, 16 July 2016

Quote of the day #0060


Don't allow the past to keep you stuck.Learn from it, let go, and move on.
Đừng để quá khứ làm bạn bế tắc.Hãy học hỏi quá khứ, để quá khứ trôi đi, và hướng về phía trước.

Post a Comment