Saturday, 18 June 2016

Quote of the day #0057

You cannot start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one. 
Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời mình nếu như bạn cứ đọc lại chương vừa đọc.


Post a Comment