Thursday, 3 March 2016

Top 10 places to visit in London, The United Kingdom

10 điểm nên đến tham quan khi du lịch London, UK. May mắn nhà mình đi được 4/10 điểm này. Nhưng ước có được lần nữa đến London và quan sát kĩ hơn.
Post a Comment