Friday, 11 March 2016

Quote of the day #0054


Be miserable or motivate yourself. Whatever has to be done, it's always your choice. 
Thất bại, thành công là bất hạnh hay tham vọng bởi chính bạn. Hãy làm bất cứ điều gì có thể. Nó luôn luôn là cơ hội. 
Post a Comment