Friday, 11 March 2016

Quote of the day #0051

Thời gian sẽ quyết định ai sẽ là người bạn gặp trong cuộc đời này. Trái tim sẽ mách bảo ai sẽ người bạn muốn có trong cuộc đời này. Nhưng thái độ sẽ quyết định ai sẽ là người ở lại với bạn trong cuộc đời này.

Post a Comment