Friday, 11 March 2016

Quote of the day #0050

Đừng nhìn lại với sự hối tiếc mà hãy mong chờ với niềm hy vọng.

Post a Comment