Thursday, 10 March 2016

Quote of the day #0046


Không có gì là mãi mãi. Mãi mãi là dối trá. Tất cả những gì ta có chỉ là đang ở giữa ranh giới đến và đi thôi
Post a Comment