Wednesday, 9 March 2016

Quote of the day #0045

Ngày mai không có gì tốt đẹp hơn nếu chúng ta ngừng suy ngẫm những chuyện hôm qua.
Post a Comment