Wednesday, 9 March 2016

Quote of the day #0044

Đừng khóc cho những gì đã mất. Hãy mỉm cười cho những gì đang hiện hữu.
Post a Comment